ProProjekt

Kivonat a Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (1,5 millió Ft és 20 millió Ft között)  c. pályázat felhívásából

A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 1,5 millió Ft és 20 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 550-600 db.

 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be

Jogi forma szerint:

 1. a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 2. b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
 3. c) szövetkezetek.

Mikro-, kis-, és középvállalkozások;

 1. melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
 2. melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.
 1. melyek fejlesztése az 1. számú szakmai mellékletben („Ágazati fókusz”) foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, illetve amennyiben fejlesztésük a 74.10 Divat-, formatervezés tevékenységhez kapcsolódik, akkor a piacra vitt termék gyártására vonatkozóan együttműködési megállapodással rendelkeznek az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységet végző hazai vállalkozással.

 

Elutasításra kerülnek azon . mikro-, kis-, és középvállalkozások

 1.  amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
 2. amely, és amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalata sem rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele;
 3. amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételnek) az 50%-át;
 4. amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét;
 5. amelynek nem volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján;
 6. amely a támogatást harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez kívánja felhasználni, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás. A kereskedelmi vásárokon való részvétel, illetve egy új, vagy már meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeire adott támogatások általában nem jelentenek a fentiek szerinti exporttámogatást;
 7. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
 8. amely azt akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez kívánja felhasználni;
 9. amely vállalkozás mezőgazdasági vállalkozásnak minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek nettó árbevételének vagy adóalapba beszámított bevételének több,, mint 50%-át TEÁOR szerinti mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-03.22) teszi ki;
 10. amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra irányul;
 11. amely azt ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozás keretében használandó teherszállító jármű vásárlására használja fel;
 12. amely vagy amelynek a 651/2014 EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretében, adott naptári évben már részesült támogatásban;
 13. amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
 14. amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
 15. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;
 16. amely a versenyképtelen szénbányák bezárásához nyújtható támogatásról szóló 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó vállalkozásnak minősül,
 17. akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezné;
 18. amely azt a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására használja.

 

Támogatás maximális mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 500 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a. Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott összegét.

Előleg

Előleg igénylésére nincs mód.

Vállalások

Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5 fő.) Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.

Külkereskedelmi felelős kijelölése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős, teljes munkakörben foglalkoztatott alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania. Amennyiben a fenntartási időszakban a munkakört betöltő foglalkoztatott jogviszonya a Kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe lépő foglalkoztatott fogja betölteni a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévő részében.

Piackutatás elkészítése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően.

Idegen nyelvű honlap kialakítása: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé válik.

Amennyiben a támogatást igénylő jelen felhívás keretében második alkalommal nyújt be támogatási kérelmet, és a két támogatási kérelem alapján a részére összesen megítélhető támogatási összeg a 20 millió Ft-ot meghaladná, abban az esetben a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül. A támogatást igénylőnek továbbá vállalnia kell, hogy az új munkahelyet a bázislétszámhoz képest nettó növekményként a projekt fizikai befejezésétől számított legalább három évig fenntartja.

 

Támogatható tevékenységek bemutatása

A Felhívás támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 1. a) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység
 2. b) Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység

 

A 3.1. a) és 3.1. b) pontokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatók:

 1. c) Piacra jutás támogatása – önállóan nem támogatható
 2. d) Információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható
 3. e) Tanácsadás igénybevétele – önállóan nem támogatható
 4. f) Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható
 5. g) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége – önállóan nem támogatható
 6. h) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége – önállóan nem támogatható

 

Biztosíték és önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük